150,000

Đế dựng in các biểu tượng đặc trưng trong game Animal Crossing, đồng thời có thể chứa được 7 băng game Nintendo Switch bên trong.

còn 2 món