150,000

Đế dựng in biểu tượng con mắt Sheikah Slate trong game The Legend of Zelda: Breath of the Wind, đồng thời có thể chứa được 7 băng game Nintendo Switch bên trong.

còn 1 món